سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
بهزاد مهرابی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین تقی زاده – کارشناس ارشد شرکت ملی صنا یع مس
حسن قلیچ پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب کانسار مس پورفیری سرچشمه در شمال شرق شهرستان پاریز واقع شده است. به منظور آگاهی از روابط موجود میان عناصر مختلف، توزیع آنها در واحدهای سنگی موجود و همچنین اطلاع از تمرکز عناصر مختلف در کانسار سرکوه نمونه گیری لیتوژئوشیمیائی انجام شده است. نمونه ها از ۱۲ گمانه حفاری که جمعا ۴۳۶۰٫۶۵ متر حفاری است، به گونه ای برداشت شده که معرف منطقه کانی- سازی باشد. در این پژوهش پردازش های آماری تک متغیره و چند متغیره بر روی داده ها اعمال شده و نتایج مورد تفسیر قرار گرفتند. عیار متوسط مس در منطقه ۰٫۲۲ % بوده که از میزان کلارک جهانی آن (۰٫۲%) بیشتر است. عیار متوسط مولیبدن در منطقه ۶۵٫۳۱۱ گرم در تن بوده که از میزان کلارک جهانی آن عنصر (۲۵۰-۲۰۰ گرم در تن) کمتر است. بنابراین منطقه از نظر کانه زائی مس دارای اهمیت است. عنصر مس دارای همبستگی مثبت بالا با عنصر نقره است که این امر به دلیل جانشینی عنصر نقره در ساختار کانی کالکوپیریت و پیریت است. نتایج مطالعات میکروسکپ الکترونی (SEM) تأیید کننده این مطلب است. همبستگی بالای مس با نقره گویای تأثیر سیالات گرمابی یکسان در طول دگرسانی و کانه زائی است. عیار متوسط روی در منطقه ۱۳۷ گرم در تن بوده که از میزان کلارک جهانی آن عنصر ( ۵۰ گرم در تن) بیشتر است. میزان سایر عناصر از میزان کلارک جهانی کمتر بوده و ارزش اقتصادی ندارند.