سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ساسان شمس نجاتی – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین و کارشناس محیط زیست اداره کل محیط ز

چکیده:

در بررسی تنوع گونه ای طیفی وسیع از گونه های حساس و مقاوم وجود دارند. عوامل محیطی و انسان ساخت و نحوه مدیریت منابع آلاینده موجبات تغییرات تنوع و حضور عمده گونه های مقاوم میگردد. در این خصوص ایده بررسی محدوده های آلوده رودخانه هروچایی شهرستان خلخال با عوامل زیستی و حدود معنی دار آماری پهنه های با درجات مختلف آلوده مد نظر قرار گرفت. ایستگاههای نمونه برداری به تعداد ۱۸ مورد در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی با فواصل ۲ کیلومتر به نحوی تعیین گردید که کل امتداد ۳۶٫۱ کیلومتر رودخانه در محدوده حوزه آبریز شهرستان و منابع ورود آلودگی شامل فاضلاب روستایی و شهری و منابع برداشت شن و ماسه و صنایع حاشیه و حریم را پوشش دهد. کل پهنه عرصه رودخانه در قالب شبکه ابعاد ۲۰ متر تبدیل گردید .گونه های ماهی و کفزیان در اماکن نمونه برداری شامل تعداد گونه و کل گونه ها در پلاتهای ۲متر مربعی به منظور محاسبه فرمول شاخص سیمپسون در نرم افزار Excel شناسایی گردید. تفاوت معنی دار در سطح ۰٫۰۵ با رد فرض صفر در مساحتهای آلوده عرصه رودخانه در آزمون مربع کای بیانگر تفاوت در درجات تغییرات تنوع گونه ای ماهی و کفزیان ناشی از ۳ منبع آلاینده عمده بود که با درجات متفاوت تنوع را تحت تاثیر قرار داده بود. نتایج به منظور اتخاذ تدابیر مدیریتی کنترل کیفی منابع آلاینده آب در اختیار مرجع استانی قرار گرفت.