سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساسان شمس نجاتی – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین و کارشناس محیط زیست اداره کل محیط ز
سرور شمس نجاتی – کارشناس ارشد علوم محیط زیست و کارشناس محیط زیست

چکیده:

تنوع گونه ای در بر گیرنده طیف وسیع از گونه های حساس و مقاوم به شرایط محیط است. عوامل محیطی و انسان ساخت و نحوه مدیریت منابع آلاینده موجبات تغییرات تنوع و حضور عمده گونه های مقاوم میگردد. در این خصوص ایده بررسی محدوده های آلوده رودخانه شاهرود شهرستان خلخال با عوامل زیستی و بررسی حدود معنی دار آماری پهنه های با درجات مختلف آلوده مد نظر قرار گرفت. ایستگاههای نمونه برداری به تعداد ۱۸ مورد در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی با فواصل ۳کیلومتر به نحوی تعیین گردید که کل امتداد ۵۴٫۱۲۱ کیلومتر رودخانه در محدوده حوزه آبریز شهرستان و منابع آلاینده شامل فاضلاب روستایی و شهری و منابع برداشت شن و ماسه و صنایع مستقر در محدوده را پوشش دهد. کل پهنه عرصه رودخانه در قالب شبکه ابعاد ۲۰ متر تبدیل گردید .شاخص تنوع گونه ای سیمپسون در هر ایستگاه محاسبه گردید. تفاوت معنی دار در سطح ۰٫۰۵ با رد فرض صفر در مساحتهای آلوده عرصه رودخانه در آزمون مربع کای بیانگر تفاوت در درجات تغییرات تنوع گونه ای ماهی و کفزیان ناشی از ۳ منبع آلاینده عمده بود که با درجات متفاوت تنوع را تحت تاثیر قرار داده بود. نتایج به منظور اتخاذ تدابیر مدیریتی کنترل کیفی منابع آلاینده آب در اختیار مرجع استانی قرار گرفت.