سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود انیس حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
محمد ذاکرمشفق – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول

چکیده:

یکی از دیدگاه هایی که درتحلیل فرایندهای هیدرولوژی دردهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرارگرفته است دیدگاه غیرخطی و تعیین پذیری رفتار تصادف گونه آنهاست دراین پژوهش با توجه به رفتار فرایند بارش رواناب حوضه رودخانه کشکان از روشهای تئوری آشوب برای تحلیل آن استفاده شده است به این منظور حساسیت به شرایط اولیه که یکی ازمشخصه های اصلی یکسیستم آشوبناک است با استفاده ازروش توان لیاپانوف ازموده شد درهمین حال به عنوان پیش زمینه محاسبه توان لیاپانوف بازسازی فضای فاز برای سری زمانی انجام گرفته و بعد تعبیه و زمان تاخیر بهینه برای فضای فاز به ترتیب از طریق روشهای نزدیکترین همسایگی نادرست و تابع میانگین اطلاعات متقابل بدست آمدند رو تابع میانگین اطلاعات متقابل ضمن نشان دادن عدم استقلال کامل غیرخطی و درنتیجه تمایز نسبت به رفتار تصادفی زمان تاخیر ۱۵ روز را به عنوان تاخیر بهینه نتیجه داد بعد بهینه ۳ نیز با استفاده از روش همسایگی نادرست برای بازسازی بهینه جاذب سیستم بدست آمد.