سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد آزادی – آزمایشگاه تخمین و بهبود عمر مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صن
غلامحسین فرهی – آزمایشگاه تخمین و بهبود عمر مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صن
پاتریک هوتر – آزمایشگاه خستگی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه لئوبن، لئوبن، اتری
گرهارد وینتر – آزمایشگاه خستگی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه لئوبن، لئوبن، اتری

چکیده:

در این مقاله، رفتار خستگی ترمومکانیکی و کم چرخه دما بالای آلیاژآلومینیوم- سیلیسیوم، بر اساس مدل آسیب سیتقلو ، تحلیل شده است. در مدل سیتقلو، آسیب کلی وارد ب ر ماده در بارگذاری سیکلیدما بالا ، شامل سه آسیب خستگی، اکسیداسیون و خزش می باشد . ثابتهای مادی موجود در این مدل، بر اساس نتایج آزمونهای خستگی ترمومکانیکی و خستگی کم چرخه در دمای محیط و ۲۵۰ درجهسانتیگراد، برای ماده مورد نظر محاسبه شدهاند. نتایج مدلسازی نشان میدهد که آسیب غالب در بارگذاری ترمومکانیکی غیرهم فاز، اکسیداسیون و در بارگذاری کم چرخه دما بالا، خزش است . همچنین،این مدل برای آلیاژ ریختهگری آلومینیوم، دقت مناسبی داشته و در کرنشهای کم (عمرهای زیاد)، خطای آن بیشتر میشود