سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قمریان – کارشناس ارشد مهندسی فضایی
محمد طاهای ابدی – استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا وابسته به وزارت علوم و تحقیقات

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی فروریزش سازه های جدارنازک مخروطی تحت اثر بارگذاری شبه استاتیک محوری و بررسی عوامل موثر برنحوه فروریزش است درمطالعه آزمایشگاهی نمونه های مخروطی آلومینیومی تحت اثر بارگذاری شبه استاتیک قرار میگیرد و نحوه فروریزش نمونه تغییرات نیرو و مقدار انرژی لازم تعیین می شود مدلی برای بشیه سازی فرایند فروریزش با استفاده از تحلیل اجزای محدود ارایه می شود و اثررفتار غیرخطی مواد تماس و تغییر شکل بزرگ دراین شبیه سازی درنظر گرفته می شود مقایسه نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی نشان میدهد مدل ارایه شده روش مناسبی برای تعیین پاسخ فروریزش و تعیین نمودار نیرو جابجایی و میزان انرژی جذب شده ارایه می کند اثر پارامترهای مختلف برعملکرد پوسته های مخروطی و میزان جذب انرژی با استفاده از مدل عددی بررسی میشود و اثر این پارامترها برمتور نیروی فروریزش میزان انرژی جذب شده میزان انرژی ویژه و نحوه فروریزش پوسته های مخروطی تعیین می شود.