سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهره هاشمی – دانشجوی دکتری ادبیات فارسی- دانشگاه فردوسی
نرجس منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی- دانشگاه فردوسی

چکیده:

در مقاله حاضر نگارندگان به بررسی آرایش واژگانی نامه های آغازین امیرمسعود به اطرافیانش و پاسخ های ایشان به وی در تاریخ بیهقی پرداخته اند. هدف از این پژوهش شناخت نوع آرایش واژگانی (SVO,SOV و …) و تحلیل سک بیهقی بر اساس آن در این نامه هاست. این تحقیق با استفاده از متغیرهای بالقوه فوق (potential variable) از روشی توصیفی – تحلیلی و از دیدگاهی سبک شناختی برخوردار است و در صدد استپاسخ به این سؤالاتست:نوع آرایش واژگانی برجسته در نثر بیهقی کدام است؟ و ارتباط بسامد این نوع آرایش با محتوای متن چه بوده است؟ آیا بیهقی آرایش واژگانی منحصربفردی دارد؟ میزان هنجارگریزی و ادبیت نثر بیهقی با توجه به کاربرد آرایش واژگانی چگونه بوده است؟ و در نهایت به این نتیجه می رسد که بیهقی به طور هدفمند از الگوهای ساختاری- نقشی خاصی برای بیان معانی و اغراض مورد نظرش آگاهانه استفاده کرده است.