سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحمید محمدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنام هریزی شهری, گروه جغرافیا,

چکیده:

امروزه یکی از پدیده هایی که بر ساختار فضایی ، اجتماعی و اقتصادی شهر ها اثرات انکار ناپذیری می گذارد محله های اسکان غیرسمی و حاشیه نشین می باشد لذا هدف مقاله پیش رو شناخت و تحلیل فضایی وضعیت سازگاری کاربری ها در محلات غیررسمی افغان آباد ، سیدآباد ، بدلجه و چای بوئی شهر گنبدکاووس می باشد. روش تحقیق بکار رفته نیز ترکیبی از روش های تحلیلی توصیفی و پیمایشی میباشد تا بتواند با تجزیه و تحلیل آماری داده های آماری بدست آمده – در ماتریس سازگاری به اهداف تحقیق نزدیکتر شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در پراکنش کاربری ها در سطحمحلات اسکان غیررسمی شهر گنبد، استانداردهای فضایی به لحاظ سازگاری کاربری ها رعایت نشده و نیاز به برنامه ریزی جامع و منسجم جهت رفع کمبودهای موجود وجود دارد.