سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – استادیار دانشگاه اصفهان
محمد حسین جلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

در این مقاله تاثیر شرایط محیط روی عملکرد پیک کولر و تاثیر اسپری آب و جایگزینی با بخشی از برج تر نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مشکل کمبود آب در ایران و مصرف بالای آب سیستم های خنک کننده تر ، به کارگیری برج های خنک کننده خشک در راستای صرفه جویی مصرف اب و همچنین کاهش آلودگی منابع آبی بسیار مفید است . در این مقاله رطوبت نسبی هوای خروجی بعد از اسپری آب در دبی های مختلف آب اسپری شده روی مبدل حرارتی با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج عددی مطابقت نزدیکی با داده های تحلیلی دارند . دبی آب اسپری شده ، دما و رطوبت هوای محیط تاثیر زیادی در میزان تبخیر آب و در نتیجه بازده نیروگاه دارد. نتایج به دست امده نشان می دهد با افزایش دمای محیط ، نیزان انتقال حرارتی که مبدل از دست می دهد کاهش می یابد در نتیجه در روزهای گرم تابستان راندمان کاهش می یابد. با استفاده از اسپری اب در دبی های مختلف و در دماهای متفاوت محیط حتی به مقدار کم در دمای محیط بالا میزان انتقال حرارت افزایش قابل توجهی دارد در هالی که با نیبت دبی اب به هوا (فرموال در متن مقاله) در دمای محیط ۳۷ درجه (که ایجاد رطوبت صد در صد می کند) ضریب انتقال حرارت جابجایی رد حالت بدون اسپری با حالت اسپری آب نی تواند تا بیش از ۸۵ درصد افزایش یابد . اینمقدار افزایش انتقال حرارت برای دمای محیط بالا بیشتر تیز می باشد ، همچنین با افزایش دبی آب اسپری نیز می توان نرخ انتقال حرارت را افزایش داد.