سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن خرسندی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ار

چکیده:

مصرف اکسیژن برای تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسم ها به عنوان یک واکنش در جه اول در نظر گرفته می شود که سنتیک واکنش آن به صورت زیر می باشد : (فرمول در متن اصلی مقاله) . که در آن : ( Lt =غلظت اکسیژن محلول مورد نیاز برای تجزیه مواد آل یموجود در زمان t ) و ( BOD= LO نهایی ) ( K= ضریب سرعت واکنش ) مطابق رابطه فوق به نظر می رسد که از ترسیم logLt نسبت به زمان می توان K و Lo را بدست آورد لکن در آزمایشهای BOD امکان اندازه گیری غلظت اکسیژن محلول مورد نیاز برای تجزیه مواد آلی باقیمانده مقدور نبوده و به همین دلیل نتیجه نهایی د رمورد BODt را به صورت زیر بیان می کنند: (فرمول در متن اصلی مقاله) مطابق رابطه فوق تغییرات BODt نسبت به صئرت یک منحنی هیپربولیک است و BODu توسط مجانب رسم شده بر این منحنی قابل برآورد می باشد . استخراج دقیق منحنی هیپربولیک از نتایج داده های پراکنده BODt و زمان با مشکلات فراوانی روبرو است. درنتیجه روشهایی که اطلاعات را به خطی نمایش دهند ، ارجحیت دارند. د رروش توماس برای رسیدن به هدف از تشابه معادلات بسط دو تابع استفاده شده است . معادلات بسط یک تابع مثل (فرمول در متن اصلی مقاله) برای تقریب زدن نمودار f1 در ۰=t بکار می روند و بسط f1 در واقع چند جمله ای است که از f1 و K مشتق اول آن در ۰=t تشکیل شده است و نمودار همه جملات آن از مختصات [(۰)f1،۰] می گذرند. نظر به اینکه توابع (فرمول در متن اصلی مقاله) دارای بسط های خیلی نزدیک به هم هستند بنابراین می توان تابع f2 را به جای تابع f1 د رمعادله BODt بکار برد و نهایتا BODt را بر حسب تغییرات زمانی به صورت خطی رسم کرده و سپس ضریب K و BODu را بدست آورد. (فرمول در متن اصلی مقاله) با جایگزینی تابع f2 به جای تابع f1 در معاله BODt به دلیل دارا بودن بسطهای مشابه ، رابطه زیر حاصل می شود: (فرمول در متن اصلی مقاله) بر اسا رابطه فوق ، تغییرات (فرمول در متن اصلی مقاله) نسبت به t (زمان ) یک نمودار خطی ایجاد می نماید که از روی شیب خط رسم شده و محل تلاقی آن با محور عمودی می توان K و BODu را باع رعایت اصول ریاضی تعیین کرد.