سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین یغفوری – عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بل
منیر یاری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان
راضیه فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و ب
یاسمن یاری – دانش آموخته اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

شهرستان خرم آباد با برخورداری از اب و هوای متنوع، رودهای پرآب، چشم اندازهای بدیع طبیعی، آبشارها، دریاچه، جنگل ها، مراتع و روستاهای سرسبز در عین حال با تاریخ و تمدن کهن و برخوردار از آثار باستانی و تمدنی، پتانسیل های زیادی در جهت جذب گردشگران دارا می باشد. با این وجود علیرغم جاذبه های اکوتوریسمی فراوان و متنوع، تاکنون توفیق چندانی در گردشگری بدست نیاورده است. با توجه به اینکه شناخت انگیزه اکوتوریست ها، می تواند بازار های اکوتوریستی را رونق بخشیده و اکوتوریست های احتمالی را جذب مقاصد م ورد نظر نمود؛ بر این اساس و در راستای زمینه سازی برای تحقق استراتژی توسعه گردشگری بویژه اکوتوریست ها طرح ریزی و انجام گرفت. روش تحقیق روش ترکیبی (پیمایش و توصیفی- تحلیلی) می باشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته طراحی شده است و با روش خوشه ای- تصادفی در اختیار ۱۵۰ نفر از گردشگران قرار گرفت و با بهره گیری از تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که چهار عامل (جنگل و آب ، ماجراجو- آموزشی، عشایری- روستایی و ژئو- ورزشی) می توانند بیش از ۵۵٫۸۵۷ درصد واریانس کل گویه های مورد بررسی را تبیین نمایند.