سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رومیانی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
بهمن قادری –
سمیرا سهرابی وفا –

چکیده:

گردشگری یکی از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است که توسعه آن نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا میکند. با نگاهی به محور های توسعه پایدار میتوان دریافت که این صنعت از طریق ترکیب و بهکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منابع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را در ابعاد کلان به همراه دارد. گردشگری مذهبی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک منبع درآمدی مطرح شده است. این مسئله در کشور ما ایران به جهت بافت مذهبی و همچنین جاذبه های زیارتی که در آن وجود دارد اهمیت بیشتری مییابد و میتواند موجبات افزایش سرمایه گذاریهای کلان و خرد در نواحی روستایی، خوداشتغالی روستاییان، توسعه گردشگری روستایی، شناخت جاذبه های تاریخی، طبیعی، مذهبی و خدمت رسانی بهتر به روستاییان را سبب. هدف از نگارش این مقاله تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی شهرستان کوهدشت (بخش رومشکان) میباشد تا بتواند راهکاری مناسبی برای توسعه گردشگری در سطح منطقه ایجاد کند. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی، در محدوده مورد مطالعه صورت گرفته است و برای جمع آوری دادهها و اطلاعات از روشهای مانند مشاهده و مصاحبه با مردم و مسئولین نهادها استفاده شده است. نتیجه این مطالعات نشان میدهد گسترش گردشگری مذهبی ضمن ایجاد اشتغال و درآمد برای گروههایی مختلف جامعه روستایی میتواند باعث گسترش امکانات و زیربناها، گسترش سرمایه گذاریها، توسعه و بهبود حمل و نقل روستایی، احیاء و حفاظت از جاذبه های تاریخی، احداث تسهیلات اقامتی برای گردشگران و در نهایت باعث توسعه و پیشرفت روستاهای منطقه شود