سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ملیحه ذاکریان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
میرنجف موسوی – استادیار دانشگاه ارومیه
علی باقری کشکولی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

این پژوهش ها به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین محلات شهر میبد می پردازد روش پژوهش توصیفی – تحلیل است که ازمدلهای ضریب انتروپی مقادیر استاندارد شده تاکسنومی استفاده شدهاست جامعه اماری ۱۱ محله شهر میبد است شهر میبد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است ولی از نظر توزیع و برخورداری از خدمات شهری رشد متناسب با جمعیت نداشتها ست ضریب همبستگی بین مساحت محلات و نمرات استاندارد شده ۰/۲۴۸- بوده است یعنی رابطه معکوس معناداری بین گستردگی مساحت محلات و نمرات استانداردوجود دارد که گستردگی مساحت در چگونگی توزیع بهینه خدمات شهری نقشی ندارند همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم جمعیت محلات شهر و Z-score مشخص میش ود که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر میبد رابطه ضعیف وجوددارد. زیرا عدد به دست امده ۰/۵۲۴ و سطح معنی داری ۰/۰۹۴ بوده که با سطح معنی داری ۹۵ درصد اختلاف زیادی دارد و رابطه بین این دو متغیر را به صورت خیلی ضعیف نشان میدهد.