سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران پوزش – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
سید عنایت اله موسوی اصل – کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

پژوهش حاضر در پی بررسی نقش مشارکت شهروندان در امور شهری در راستای توسعه پایدار می باشد. در بحث برنامه ریزی، توسعه شهری، اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را در رأس سیاست های خود قرار داده است و در واقع تحقق این اهداف نیازمند تعامل همکاری بین مردم با دولت است، حضور و مشارکت مردم در امر توسعه پایدار، ضروری و اجتناب ناپذیر است. در واقع هر چند که مشارکت بر معنای همکاری و همیاری در ایران سابقه دیرین دارد ولی هنوز در جامعه ما نهادینه نشده است و تشکیل شوراهای شهر و نمایندگان مردم، از جمله اقداماتی است که ضرورت مشارکت مردم را در امور شهری با محوریت توسعه پایدار جهت رفع مشکلات عدیده ای شهر، را آشکار می سازد و با مطالعه تجربیات اکثر کشورهای جهان در زمینه مشارکت شهروندان در امور شهری و تأثیر این مشارکت بر توسعه پایدار شهری را، می توان از ضروریات اقداماتی جهت مشارکت مردم در امور شهری دانست، که خود در توسعه پایدار شهری دارد.این مقاله بر این نکته تأکید دارد که توسعه پایدار یک مفهوم بنیادی است؛ که با در نظر گرفتن نیازهای نسل فعلی و حفظ منابع و ثروت ها برای نسل های آینده، به چالشهایی در مورد مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و اداره امور شهرها و برنامه ریزی ها می پردازد.