سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

فاطمه خریدار – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه
مریم خردار بقمچ – دانشجوی کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
محمدحسن بچاری صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی

چکیده:

در حال حاضر دسترسی به نوآوری هایی که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را زنده کرده اند، منوط به کارآفرینی است. کارآفرینی دانشگاهی به فعالیت های کارآفرینانه ای برمی گردد که توسط استادان دانشگاه، دانشجویان یا کارمندان دانشگاه صورت می پذیرد. به هرحال تحقیقات دانشگاهی ممکن است به نحوی به صورت تجاری درآید. این تحقیق به دنبال آن است که چالش هایی را که کارآفرینان با آن روبرو هستند، منابع مورد نیاز آنها و نقش دانشگاه را در فرایندهای کارآفرینانه مورد بررسی قرار دهد. این مقاله نشان می دهد که منابع مهم برای کارآفرینان، در ابتدا، زمان، سپس سرمایه انسانی و در نهایت پول می باشد همچنین، چالش های مهمی که این کارآفرینان با آن روبرو هستند شامل، داشتن زمان کافی برای انجام تلاش های کارآفرینانه، شناسایی یک بازار مناسب و کانال های توزیع و فروش، می باشد. نشان داده شده است که شرکت های ایجاد شده بوسیله کارآفرینان برمبنای تحقیقات دانشگاهی نمی باشد و هیچ کدام به طور مستقیم بوسیله دانشگاه تحت تاثیر قرار نمی گیرند و یا از مکانیزم های انتقال تکنولوژی حامی دانشگاه استفاده نمی کنند. در نهایت پیشنهاداتی برای ذی نفعان مهم، شامل دانشگاه ها، تامین کنندگان سرمایه و خود کارآفرینان دانشگاهی، ارائه می شود.