سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نریمان عبدی – کارشناسی ارشد MBA،پژوهشکده تعلیم و تربیت کردستان
بهرام فاتحی – کارشناسی ارشد سنجش و ارزشیابی،پژوهشکده تعلیم و تربیت کردستان

چکیده:

نظام ملی نوآوری مجموعه ای ازنهادها سازمان ها و دستگاه هایی می باشد که درفرایند تولید بسط و گسترش دانش و فناوری درکشور سهیم بوده و هریک از آ«ها به عنوان ترکیبی ازاجزای یک سیستم عمل مینمایند که درصورت وجود هماهنگی و سیاست های روشن و پیشروانه این نظام میتواند نقش علمی کشور را درزمین دانش و فناوری به پیش برده و کشور را دراستانه رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ کشور بنماید نهادهای فراوانی درکشور همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مجلس شورای اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراکز علمی و تحقیقاتی دراین نظام سهیم باشند که دراین مقاله با نگاهی گذرا به ۵نسل نوآوری دردنیا و کارکردهای نظام ملی نوآوری به چالشهای موجود درآن پرداخته شده است ازمهمترین چالشهای فراروی نظامملی نوآوری درایران میتوان به تداخل وظایف سازمانی فقدان برنامه ای جامع و همگرا تامین منابع مورد نیاز و سرمایه گذاری و نیز ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی اشاره نمود