سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی هاشمیان فر – استادیار و مدیرگروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
ابوطالب پناهی نژاد – کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (گرایش جامعه شناسی) دانشگاه اصفهان
فرزاد پاسدار – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد

چکیده:

امروزه آموزش و پرورش از یک سو برای عقب نماندن از قافله ی تمدن و همگامی با تحولات دنیایجدید و از طرف دیگر جهت استفاده از کارکردهای مفید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، ضروریاست که از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در همه ی زمینه های آموزشی، استفاده ی وافی و کافی رابنماید. هدف از این پژوهش، ارزیابی کاربرد فاوا در مدارس مقطع راهنمایی (متوسطه ی اول) شهر اصفهان بهعنوان بخش کوچکی از نظام آموزش و پرورش کشور به روش توصیفی و تحلیلی بوده است. روش گردآوریداده ها و اطلاعات ترکیبی از روشهای پیمایشی و اسنادی- کتابخانه ای بوده است. تحلیل داده ها در دوسطح توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار Spss و Excel صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان استفاده ی معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی- یادگیری باتجهیزات فاوا در مدارس، سواد و مهارت اطلاعاتی معلمان (آمادگی الکترونیکی آنها) و نگرش معلمان به فاوا،رابطه ی معناداری دارد.