سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه شاکری – شرکت توزیع برق استان یزد

چکیده:

این مقاله به سنجش میزان آمادگی شرکت توزیع برق یزد جهت استقرار مدیریت دانش با استفاده از چارچوب ارزیابی عمومی (CAF)می پردازد. عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش با زیر معیارها و نکته های ۵ بعد از مدل CAF (رهبری ، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی، فرآیندها و منابع) انطباق داده شد. تجزیه و تحلیل دادهها با ۸۰ نمونه از بین کارکنان مرتبط با مشترکین شامل بهر برداری ، دیسپاچنیگ ، خدمات مشترکین و اتفاقات و عملیات شرکت توزیع برق شهر یزد صورت گرفت. ضریب آلفای کرونباخ، پایایی قابل – قبولی برای هر بعد و مجموع پرسشنامه نشان داد . نتایج حاصله نشان داد که وضعیت هر پنج عامل موفقیت مدیریت دانش در حوزه مرتبط با مشترکین شرکت توزیع برق یزد بالاتر از حد متوسط می باشد. استفاده از تکنیک تاپسیس نشان داد که در وضعیت موجود، بعد رهبری بهترین وضعیت را برای استقرار مدیریت دانش در شرکت برق و بعد منابع و شراکت ها نامطلوب ترین وضعیت را دارد. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از لزوم توجه جدی به بهبود ابعادی که در وضعیت نامناسب تری قرار دارند، است.