سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام ایزدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریری شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه
نجمه ایزدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریری شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه

چکیده:

افزایش روزافزون مسافرین و مسافرتهای هوایی و تحول سریع ترابری هوایی مسائلی را در مکان یابی فرودگاه ها پدید آورده که حل آن مستلزم برنامه ریزی و بکار گرفتن دانش و فنون فرودگاهی و هوانوردی می باشد. ایجاد فرودگاهها با ملاحظه مقتضیات آن که فضای قابل توجهی را در مجاور یک شهر نیازدارد، مستلزم سرمایه گذاری زیاد می باشد. لذا احداث آن احتیاج به لحاظ نمودن کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی داشته و محل آن نیز از نظر موقعیت طبیعی، زمین شناسی و هواشناسی بایستی متناسب با سایر نیازها و کارکردها باشد. بدین منظور در این مقاله ضمن پی جویی و ارائه شاخص های استاندارد در مکان یابی فرودگاه ها، به طور خاص به بررسی فرودگاه اصفهان بر اساس مدلSWOT پرداخته شد، که در آن ۱۴ قوت درونی در برابر ۸ نقطه ضعف و تعداد ۱۱ فرصت بیرونی در برابر ۱۰ تهدید شناسایی و بررسی شده است؛ به این ترتیب در مجموع تعداد ۲۵ نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت ها و ۱۸ ضعف و تهدید به عنوان محدودیت ها و تنگناها قابل شناسایی و تحلیل گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است که شاخص های استاندارد (ایکائو ۳) برای فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در بیشتر موارد رعایت گشته و مزیت های آن بر محدودیت ها، پیشی گرفته است