سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
فروغ خسروی – دانشجوی دکترای برنامه ریزی آموزش از دور

چکیده:

هدف این پژوهش تحلیلی بر فلسفه مسلط اجتماعی آموزش ایران در قرن بیست و یکم می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _تحلیلی همراه با استنباط منطقی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و بررسی مجلات الکترونیکی و اسناد می باشد. بر اساس نتایج حاصل شده هر چند که فلسفه مصوب نظام آموزش ایران رئالیسم اسلامی است و هر چند که فلسفه مسلط قرن بیست و یکم، پست مدرن می باشد، اما در هر جامعه ای آنچه از فلسفه آموزش اجرا می گردد، حاصل برداشت های سیاستمداران و قدرتمداران آن جامعه می باشد. در نهایت بین فلسفه مسلط اجتماعی و پست مدرن در پرورش انسان کامل مناقشه ای نیست و با توجه به جنبه های عقلانی هر کدام می توان روابط متقابل و اثربخشی بین این دو ایجاد کرد.