سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

براتعلی خاکپور – دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری _دانشگاه فردوسی مشهد_دانشکده ادبیا
مریم هادیزاده بزاز – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری_دانشگاه فردوسی مشهد_دانشکده

چکیده:

تحولات سیاسی دهههای اخیر که موجب معضلات و نارسایی های شهری شده است ریشه درسالهای دورتر داشته و بیان گر و تشریح کننده پیدایش و گسترش حاشیه نشینی درایران است که جمعیت فزاینده ای ازاقشار کم درآمد را درشهرای بزرگ ا یران دربرمیگیرد این مساله به خصوص بعد از دهه ۴۰ و به خصوص پس از اصلاحات ارضی شدیدتر شد پس از بروز انقلاب نیز براثر تحولات صورتگرفته دراین دوران از جمله تبعات ناشی از انقلاب شروع جنگ ایران و عراق و مهاجرت ساکنان نواحی مرزی به شهرهای بزرگ و مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از تبعات جنگ خشکسالی و معضل حاشیه نشینی دراغلب شهرهای بزرگ ایران تشدید گردید مشهد نیز بعد از تهران رشد سریع شهرنشینی و گسترش حاشیه نشینی را دردو دهه گذشته تجربه کرد هاست نتایج تحقیق نشان میدهد که با برنامه ریزی منسجم و توزیع عادلانه سرمایه جمعیت و فرصت های اقتصادی م یتوان موجبات تعادل فضایی و کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ را فراهم ساخت .