سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل تقویان سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدرضا موسوی سیدی –
داوود کلانتری –

چکیده:

اکسیدهای کربن COx به عنوان یکی از گازهای مهم در چرخه حیاط موجودات زنده محسوب می شوند. مهمترین اکسیدهای کربن مورد بحث عبارتند از منوکسید کربن CO و دی اکسید کربن CO2. این گازها در مقدار بیش از اندازه به عنوان آلاینده محسوب می شوند. اکسیدهای کربن بخشی از محصول احتراق می باشند.لذا در این کار تحقیقاتی بررسی کمی و کیفی تولید اکسیدهای کربن در دورهای مختلف یک موتور دیزل با در نظر گرفتن اثر مدت زمان کارکرد موتور بر میزان تولید این آلاینده ها ارائه شده است. در این تحقیق با ثابت نگه داشتن عوامل محیطی، میزان تغییرات اکسیدهای کربن (CO) از یک موتور دیزل پرکینز در ۸ دور و سه بازه زمانی ۱۰ دقیقه با استفاده از دستگاه آنالیز گازهای خروجی اندازه گیری گردید. این آزمون با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۲۴ تیمار و در ۳ تکرار انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که دو عامل دور و زمان تاثیر معنی داری بر روی میزان تغییرات اکسیدهای کربن (CO) در سطح یک درصد دارند؛ بطوریکه با تغییر دور موتور میزان اکسیدهای کربن بطور معنی داری تغییر یافت. افزایش مدت زمان کارکرد در بیشتر دورها باعث افزایش میزان تولید اکسیدهای کربن گردید. تاثیر متقابل عامل دور و زمان تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد بر روی پارامترهایی اندازه گیری نشان داد. با توجه به نتایج این تحقیق احتراق ناقص، افزیش عمر کارکرد قطعات و به تبع آن افزایش آسیب قطعات و همچنین مخلوط سوخت غنی تر عامل افزایش میزان اکسیدهای کربن شناخته شدند.