سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
علی روحانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمدحسن ایازی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

ضریب شکل یکی از مهمترین ویژگیهای فیزیکی در مخازن سدها ی بتنی و خاکی بوده که معمولا با استفاده از عکس شیب منحنی ارتفاع – حجم مخزندر دستگاه مختصات لگاریتمی . از ضریب شکل برای طبقه بندی مخازن و پیش بینی توزیع رسوب در آنها استفاده می شود هدف ازا ین مقاله ارائه یک روش مناسب جهت بهبود تعیین ضریب شکل مخازن می باشد در روش پیشنهادی به جای منحنی ارتفاع حجم، بدون ارتفاع – حجم مخزن در مختصات تمام لگاریتمی ترسیم می شود و سپس مقدار ضریب شکل تعیین می گردد داده های ارتفاع – حجم اولیه وداده های حاصل از رسوب سنجی های انجام شده درمخازن ۴ سد در ایران دز، شهید عباسپور، کارده و لتیان و ۴ سد در امریکا روزولت ، سدار بلاف ، کروین و نامبی فالز استفاده شده است نتایج حاصله نشانگر آن بود که ضرایب شکل همه مخازن مورد مطالعه در اولین یا دومین عملیات رسوب سنجی کاهش یافته به گونه ای که مقدار عددی آنها به ۲ تا ۲/۵ می رسد علاوه بر اینها تیپ همه مخازن پس از رسوب گذاری به نوع III تغییر پیدا کرده است لذا پیشنهاد می شود که در استفاده از روش کاهش سطح در توزیع رسوبات تیپ مخازن از نوع III انتخاب شود.