سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عیسی ابراهیم زاده – دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستا
منیر یاری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان
راضیه فراهانی – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بل
احمد صحرائی جویباری –

چکیده:

امنیت یک نیاز اولیه برای زندگی اجتماعی است و جزء مهمی از حقوق شهروندی محسوب می گردد، تامین امنیت و افزایش احساس امنیت شهروندان از مهم ترین وظایف و تکالیف حکومت(دولت) به حساب می آید، زیرا انسان ایمن، سرشار از انگیزه است و برای هر گونه پیشرفت، مستعد و مهیا می باشد و همواره به باروری، تجربه های تازه و کشف مسائل جدید نیازمند است. با توجه به اینکه عملکرد پلیس به عنوان ابزار کنترل بیرونی افراد می تواند در ایجاد احساس امنیت اجتماعی موثر باشد، هدف از این پژوهش بررسی احساس امنیت شهروندان زاهدان با تاکید بر عملکرد پلیس می باشد. روش پژوهش پیمایشی است که با ابزار پرسشنامه ۱۲۶ نفر از شهروندان در حوزه ی کلانتری ۱۴ شهر زاهدان در سال ۱۳۹۰ به روش خوشه ای انتخاب، و پرسشنامه نزد آنها توزیع و تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری،T-testتحلیل واریانس یکطرفهAnova)و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که احساس امنیت در بین شهروندان در حد خیلی کم وجود دارد. البته از نظر توزیع جنسی، مردان احساس امنیت بیشتری نسبت به زنان دارند، گرچه بین گروه های مختلف سنی و احساس امنیت رابطه معنا داری وجود ندارد. بدین معنا که افراد در گروه های سنی متفاوت احساس امنیت یکسانی دارند. اما علیرغم اینکه بین رفتار حرفه ای پلیس با احساس امنیت رابطه ی معناداری وجود ندارد ولی توانمندی و فعالیت اجتماعی پلیس رابطه مستقیمی با افزایش احساس امنیت در میان شهروندان زاهدانی دارد.