سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زیبا پرنون – جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،
لیلا واحدیان بیکی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

شهروندی نوعی هویت انسانی است که هیچ تفاوت حیثیتی از جمله جنس، رنگ، نژاد و مذهب را نمیپذیرد. در این مقاله به بررسی حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی پرداخته شده است و به دنبال بررسی این موضوع بودهایم که حقوق شهروندی در قوانینو مقرارت ایران تا چه اندازه تحت تاثیر اعتقادات مذهبی بوده است. با بررسی پارهای از قوانین و مقررات کشور در ارتباط با حقوق شهروندی اقلیتهای دینی در کشور به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه مبنای قانون اساسی ما دین اسلام می باشد و اساسا روح دین اسلام با خشونت، برخورد متعصبانه و جاهلانه مخالف بوده است، در نتیجه این ویژگی به قوانین کشور نیز منتقل شده است. در اکثر قوانین و مقررات کشور حقوق اولیه شهروندی اقلیتهای مذهبی رعایت شده است و قانون اساسی کشور به جز در مواردی خاص و آن هم به دلیل موجه محرومیتی برای اقلیتهای دینی در نظر نگرفته است