سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود مشفق – دکترا جمعیت شناسی و مدیر گروه مهاجرت و شهرنشینی مرکز مطالعات و پژوهشه
قربان حسینی – کارشناسی ارشد جمعیت شناسی و کارشناس گروه مهاجرت و شهرنشینی مرکز مطال

چکیده:

این مقاله به بررسی و تحلیل تحولات جمعیت شناختی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق غیر مرزی می پردازد. در این مقاله مولفههای جمعیتی شناسی چون رشد جمعیت، تراکم جمعیت، الگوهای مهاجرتی، ترکیب جمعیتی مناطق مرزی طی دوره ۱۳۸۵-۶۵مورد تحلیل جمعیت شناختی قرار گرفته اند و به منظور شناسایی مسائل و چالشهای امنیتی ناشی از این تغییرات جمعیتی با مناطق غیر مرزی مقایسه شده است. با توجه به اثر الگوهای توزیع و ترکیب جمعیت بر امنیت پایدار مشخص می شود که حفظ تعادل عددی و ترکیبی جمعیت بعنوان یکی از مولفههای اصلی امنیت ملی و مرزی محسوب میشود زیرا تجربههای تاریخی جمعیت شناسی نشان میدهد که بیش جمعیتی و کم جمعیتی از نظر امنیتی مسئله ساز می شوند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بطور کلی جمعیت در محیط ملی ایران، پیرامون گریز( مرز گریز) و بسیار تمرکز گراست، و این همان مسئله است که از نظر جمعیت شناسی سیاسی زمینه ساز مسائل و چالشهای امنیتی میشود.