سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعید ملکی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
داود حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلو

چکیده:

شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده های دوران معاصر است. با توسعه روزافزون مناطق شهری در دهه های اخیر و پیشی گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی که با معضلات عدیده ای مانند افزایش بی رویه جمعیت، توسعه غیرهدفمند کالبدی شهرها و افزایش آلودگی های زیست محیطی همراه بوده، فضاهای سبز نقش مهمی در حفظ و تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا پیدا کرده اند . در شهر ایذه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ، کمبود شدید فضای سبز شهری محسوس می باشد . به طوری که بر اساس یافته های این تحقیق با توجه به جمعیت ۱۱۳۴۵۶ نفری شهر ایذه در سال ۱۳۸۸ ، با بعد خانوار۲/۵ نفر ، در مجموع سرانه فضای سبز ۳۰/۳ ( فضای سبز عمومی ، خصوصی و حفاظتی ) ، متر مربع می باشد ؛ که با استاندارد وزارت مسکن و شهرسازی که سرانه ۱۲ متر سرانه را مطلوب می داند ، فاصله زیادی دارد . در عین حال توزیع فضایی آن نیز بسیار نامتعادل و نامتناسب است . چنانکه ۹۶ درصد فضای سبز در منطقه ۱ شهر قرار داشته و منطقه ۲ شهر فقط ۴ درصد از فضای سبز شهر را به خود اختصاص داده است . علاوه بر این میزان برخورداری ۵ ناحیه شهر بسیار ناعادلانه است به صورتی که ناحیه ۳ منطقه ۱ شهر با اشغال ۸۱/۲۱ درصد مساحت شهر و داشتن جمعیتی معادل ۱۷۶۲۳ ، که کم جمعیت ترین ناحیه شهر است دارای سرانه ای برابر ۰۰۳/۱۴ متر مربع می باشد ، و در مجموع ۱۹/۸۲ درصد فضای سبز شهر را به خود اختصاص داده است . و ناحیه ۲ ، منطقه دو شهرستان با اشغال ۶۰/۲۰ درصد از مساحت شهر و جمعیتی معادل ۲۲۹۸۶ ، دارای سرانه ای معادل ۱۲/۰ ، متر مربع می باشد که در مجموع ۹۸/۰ ، درصد مساحت فضای سبز شهر را به خود اختصاص داده است . پژوهش حاضر که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آمار و اطلاعات مختلف صورت گرفته است، نشان می دهد که برخلاف استانداردهای ملی و بین المللی ارایه شده برای سرانه فضای سبز، در این شهر سرانه فضای سبز بسیار پایین و توزیع فضای آن در نواحی پنج گانه شهر ایذه نیز متعادل نیست و در این زمینه با نارسایی شدید مواجه است. و در آخر با استفاده از یک مدل مطلوب ، سرانه فضای سبز مناسبی برای شهر ایذه پیشنهاد گردیده است .