سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجمه کفاش فرخد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی و جنین شناسی جانوری ،دانشگاه ار
فرخ فرخی – استاد یار گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ،ایران
خسرو سلطانی بند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی و جنین شناسی جانوری دانشگاه ارو

چکیده:

حیوانات و گیاهان با سرعتی حدود هزار برابر سرعت زمان از بین می روند و تعداد بیشتری نیز در معرضخطر می باشند .مابر تارک ششمین موج بزرگ انقراض در تاریخ سیاره شکننده مان قرار گرفته ایم. پنج موج قبلی عمدتا بوسیله اختلالات شدیدآب و هوایی اتفاق افتاده است . ولی از آنجایی که موج انقراض گونه ها توسط انسان ها ، در یکی از میلیون ها گونه موجود دردنیا بوقوع پیوسته است،منحصربه فرد می باشد.حفظ تنوع زیستی مهمترین عامل درجلوگیری ازانقراضگونه های زیستی میباشد. کشورپهناورایران ازنواحی غنی تنوع زیستی دردنیامحسوب می شود.تنوع گونه های جانوری ازجمله پرندگان درایران ازاهمیت بالایی برخورداراست. از ۹۰۴۰ گونه پرنده شناخته شده دردنیا، ۵۱۷ گونه درلیست پرندگان ایران دیده می شود.دراین میان استان خراسان رضوی نیزدر ایجاداین تنوع زیستی نقش مهمی داشته وحدود ۲۵۱ گونه پرنده رادرخودجای می دهد. تحقیق حاضربه منظورشناخت گونه های پرنده شاخصاین استان می باشد