سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمانه پورمحمدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها
فرید گلکار – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها

چکیده:

خشکسالی های پی در پی و اثرات سوء بهره برداری های غیر اصولی از منابع آب در بسیاری از کشورهای جهان بویژه ایران باعث کاهش محسوس منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است درچنین شرایطی استفاده از روشهای نوین افزایش بارش و استحصال آب بیش از پیش اهمیت می یابد. تکنیک بارورسازی ابر یکی از روشهای اجرایی نوین جهت کاهش اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی و افزایش آب در دسترس می باشد حوزه آبریز دریاچه ارومیه از جمله نقاطی در کشور است که در اثربرداشت بیش از اندازه منابع آب کمبودبارش و خشکسالی با خطر خشکیدگی و از بین رفتن اکوسیستمهای طبیعی خودمواجه شده است هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان بارورسازی ابر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه جهت افزایش بارش و تاثیر گذاری مثبت بر منابع آبی این حوزه می باشد دراین قاله ابتدا به بررسی پارامترهای اقلیمی دما بارش سرعت باد ابرناکی تعداد روزهای یخبندان و مه الودگی درایستگاههای موجوددر حوزه آبریز دریاچه ارومیه پرداخته شد و به این ترتیب زمان های مناسب باررو سازی ابر د رحوزه انتخاب گردید