سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سروش کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
روح اله امید قانع – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلا
عباس فخرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

شهرسازی امروز به واسطه انبوه مسائل جدید، خصوصاً مشکلات فرهنگی و نیازهای روحی، روانی وعاطفی مردم، دستخوش تحولات بنیادین شده است. رشد گرایش به شهرسازی کارآ و زمینه گرا یکی از بارزترین این نمودها است. شهرسازی کارآ برخلاف شهرسازی مدرن الگویی یکسان و جهانی نداشته و هر منطقه بر اساس توان های انسانی، زیست محیطی، اقتصادی، فنی و علمی خود نظام شهری ویژه خود را تدوین می نماید. امروزه فرهنگ جوامع به عنوان یک سرمایه اجتماعی در برنامه ها وطرح های شهری مد نظر قرار می گیرد. فرهنگ شهروندی و عناصر کلیدی آن همواره در طول تاریخ پرفراز و نشیب این مفهوم از طرف متفکران و صاحب نظران علاقمند به مسائل اجتماعی که تمدن و پیشرفت جوامع بشری را در آن فرهنگ می دانند، از ادوار باستان تاکنون مورد بحث و چالش قرار گرفته است. امروزه تعیین میزان نهادینه شدن فرهنگ شهروندی به منظور تعیین جایگاه جامعه در جریان توسعه یافتگی از ضروریات دستیابی به شاخص های توسعه می باشد.در این مقاله با رویکردی تحلیلی، ابتدا مفهوم فرهنگ در رویکرد علم جامعه شناسی تدقیق گردیده و سپس تأثیر فرهنگ جوامع در کلیه شئون زندگی و بر شهرسازی بررسی گردیده و تأکیدی است بر این نکته که در کلیه طرح ها و برنامه های شهری باید توجه به فرهنگ در سرلوحه مطالعات قرار گیرد و تطابق برنامه و طرح ها با فرهنگ از مقولات اساسی پایداری جوامع است.