سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عیسی ابراهیم زاده – دانشیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین کماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلو
احمد جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلو

چکیده:

طبق ماده ۵۰ قانون شهرداریها درنظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب شهردار با رای غیرمستقیم مردم و از طریق شورای اسلامی شهر صورت می گیرد گرچه این قانون درکلان شهرها و به ویژه تهران که نظارتوزارت کشور و مردم برشهرداریها زیاد و نقش شهرداران بسیار برجسته می نماید عملات مشکلی نخواهد داشت اما درشهرهای کوچک و میانی وضعیت به نحودیگریست و انتخاب با رای غیرمستقیم مردم با ناکارآمدهای زیادی مواجه است هدف این پژوهش ارزیابی و تحلیل اجزای ماده ۵۰ قانون شهرداریها انتخاب شهردار درشهر نورآباد دلفان می باشد این پژوهش ازنوع بنیادی کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و جهت گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و میدانی با بررسی سابقه شهرداران و نظرسنجی از ۴۰۰ نفر از شهروندان بهره گیری شده است نتایج حاصل از یافته های تحقیق بیانگر آن است که انتخاب شهردار با رای غیرمستقیم مردم درشهرنورآباد باعث کاهش قدرت شهرداران شده و شوراهای شهر نیز درانتخاب شهردار عملکرد ضعیف داشته اند به نحوی که طی ۱۲ سال گذشته ۹ شهردار عزل و نصب نموده اند که میانگین طول خدمتهرکدام حدود ۱۶ ماه که کمترین آن ۲ ماه و بیشترین آن ۵۰ ماه بوده است