سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر امینی خویی – استادیار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دانشکده مدیریت آموزشی
محمد بهروزی – استادیار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دانشکده مدیریت آموزشی
مقصود عربی بلاغی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد بوشهر، دانشکده مدیریت آموزشی

چکیده:

تحقیق حاضر برای تحلیلی بر آموزش توانمندسازی روانی بر افزایش سازگاری اجتماعی بین کارمندان ومدیران شهر بوشهر انجام شده است. به منظور بررسی فرضیه ها، آزمون ها بر روی نمونه ای با حجم ۱۰۰ نفربصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش یک دوره ۵ جلسه ای آموزشیجهت افزایش ارتقاء عزتنفس در طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توانمند سازی روانی بر افزایشعزت نفس اجرا شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سازگاری اجتماعی بزرکسالان بل میباشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، آزمون مقایسه (کوواریانس) یک طرفه ای مستقل استفاده شد. یافته ها نتایج تحقیق نشان داد:میانگین نمره پس آزمون ابعاد سازگاری اجتماعی یعنی سازگاری اجتماعی، شغلی، در خانه، تندرستی وعاطفی در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کمتر می باشد یعنی آزمودنی های گروه آزمایش ازسازگاری اجتماعی، شغلی، در خانه، عاطفی و تندرستی بیشتری برخوردارند.