سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا حسین پور – عضو هیئت علمیدانشگاه ارومیه
محمد فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

مدیریت دانش تاثیر بسزایی درسازمان ها و میزان پاسخگویی و کارایی آنها دارد نتایج تحقیقات مختلف دراین رابطه نشان دهنده تاثیر عمیق مدیریت دانش درسازمان های گوناگون است دراین مقاله که به شیوه کتابخانه یا علمی – تحلیلی تهیه شدها ست بعد از ارایه تعریفی مختصر از مدیریت دانش به تحقیقاتی که درزمینه مدیریت دانش صورت گرفته و نشان دهنده تاثیر عمیق آنها برسازمان ها بوده است به اختصار پرداخته شدهاست و بعد ازآن به شرایطی که از نظر نگارندگان برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش درسازمان ها مورد نیاز است پرداخته شده است.