سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین یغفوری – استادیار دانشگاهن سیستان و بلوچستان
جاسم بهشتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

ازموضوعات مهم و مساله سازدرمنطقه خاورمیانه عدم انطباق مرزهای سیاسی با مرزهای قومی و فرهنگی است امتداد گسترش مرزهای قومی فراتر ازمرزهای سیاسی همواره زمینه هایی را برای تاثیر و تاثر متقابل این اقوام ازتحولات فرامرزی فراهم ساخته و گاها قدرتهای بزرگ و فرامنطقه ای بدینوسیله امنیت کشورها را به مخاطره انداخته اند ایران نیز ازجمله کشورهایی است که ازتنوع قومی درساختارجمعیتی خودبرخوردار است تعدد گروه های قومی درجوامع معاصر کنونی به علت تفاوت های ماهیتی با نظام حاکم منشا بالقوه ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است اهمیت مرزها و مناطق مرزی ضرورت امنیت را ایجاب می نماید و جهت ایجاد امنیت مرزها نقش قومیتهای ساکن درحاشیه مرزها بسیار حائز اهمیت می باشد تنوع قومی چالشهایی را برای کشور به همراه دارد که برخی درقالب تهدید و برخی دیگر به شکل فرصت ظهور و بروز می یابند از این روشایسته است با اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مخاطرات و تهدیدات ناشی ازتنوع قومی درکشور با دیدی جامع هویت پلی ژنیک کشور را به عنوان فرصتی مغتنم درنظر گرفت این تحقیق درپی پاسخ به این سوال است که آیا اقوام مرزنشین ایران منبع تهید هستند یا منبع قدرت؟ این پژوهش با استفاده ازروش کتابخانه ای ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزها درراستای حفظ یگانگی ملی را بررسی می کند.