سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مقدم نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
مسیح بهزادی –
احمد خادم الحسینی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

شناخت توانمندی های گردشگری و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از آنها فراهم سازی امکانات و تسهیلات برای ورود گردشگران خارجی وداخلی ازعواملی است که توسعه گردشگری به آن وابسته است هدف ازاین تحقیق بررسی قابلیت های شهربوشهر درزمینه گردشگری و شناسایی وضعیت موجود گردشگری آن فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را درنظر گرفته تا برای ان برنامه ریزی انجام شود ونقاط جاذب و قطبهای گردشگری را درشهر مورد توجه قرار داده و راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری ارایه گردیده است روش این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات ازطریق بررسی میدانی پرسشنامه مصاحبه با مسئولان مربوطه و صاحبنظران درزمینه گردشگری صورت گرفته است که براساس آمار استنباطی داده های استخراج شده از پرسشنامه موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته است.