سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم هادیزاده بزاز – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درحال حاضر مدیریت بحران جهت ایجاد امنیت و ایمنی درشهرها به عنوان جز جدایی ناپذیر برنامه ریزی شهری قلمداد می شود دراین پژوهش انطباق مدیریت بلایای طبیعی به عنوان یک هدف اصلی درتمامی سطوح برنامه ریزی شهری مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است براین اساس ابتدا به الگوهای سنتی و حاکم دررویارویی با بلایای طبیعی اشاره شده است سپس تغییرات و حرکات جمعیتی به عنوان مهمترین عامل درافزایش آسیب پذیری شهرها درکشورهای مختلف و ایران مقایسه و بررسی شد هاست درانتها فرایند پیشنهادی برنامه ریزی شهری مبتنی برمدیریت بحران ارایه شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که تحلیل چالشهای توسعه شهری دررابطه با مخاطرات طبیعی ضمن رفع کاستی ها و کمبودها و ضمن اصلاح روشها میزان خسارات جانی و مالی بعد از وقوع بلایا را تاحد زیادی کاهش میدهد و شرایط نسبتا مطلوب درراستای توسعه پایدارشهری درکشور فراهم می آورد.