سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت الله یزدان پناه – استادیار دانشگاه اصفهان
عبدالقدیر نظری – دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
نساء سپندار –
مینو احمدیان –

چکیده:

تغییرات شدید دمایی اثرات نامطلوبی برجانوران و گیاهان و همچنین عناصرطبیعی سازه ها و تاسیسات دارند وقتی دمای هوا از حد معینی پایین تر رود شرایط برای زیست و فعالیت مطلوب جانداران دچاراشکالمی گردد زیرا هرمرحله از فعالیت های زیستی نیازمند دمایی معین است که این محدوده دمایی را آستانه دمایی میگویند چنین آستانه هایی را نیز میتوان برای سازه ها و ماشین ها و تاسیسات قائل شد هدف ازاین مقاله بررسی امواج سرمایی حادث شده درسنندج است به همین منظور آمار دمای حداقل روزانه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک سنندج درددوره آماری ۱۹۶۱تا۲۰۰۹ مورد تحلیل قرارگرفت برا یتعیین C* ابتدا میانگین بلندمدت دمای حداقل روزانه درطول سال و سپس عدد Z برای همه روزهای تقویت محاسبه شد بدین ترتیب تعدادروزهای با Z<-1.5 و به عنوان شاخصی برای فراوانی *C درنظرگرفته شد همین دوره های همراه با تداوم بیش از۳ روز متوالی *C به عنوان موج سرمایی درنظر گرفته شدند شرایط سینوپتیکی امواج سرمای شدید درسالهای اخیر نیز بررسی شده و الگوهای فشارمرطوب به سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل سطوح ۵۰۰ و ۱۰۰۰ هکتوپاسکال از NOAA برداشت و با استفاده ازنرم افزار GrADS پردازش شده است و الگوهای حاکم دراین دوره مورد بررسی قرارگرفتند.