سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد خادم الحسینی – هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
مهتاب صفی خانی – استادمدعو دانشگاه آزاد نجف آباد
ناهیدالسادات میرعنایت – کارشناس جغرافیا
محمدکاظم حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

جغرافیا علم انسانی ترکردن انسانهاست و ازمهمترین اهداف آن تلاش جهت برقراری عدالت فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار می باشد گردشگری بزرگترین و پررونق ترین صنعت جهان است انتظار می رود که درقرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده و سیرصعودی آن ادامه یابد گردشگری یک قدرت اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بزرگ و البته پدیده ای بسیارسیاسی است امنیت و گردشگری دومقوله وابسته به یکدیگر درارتباط تنگاتن گدرمناسبات داخلی و خارجی هستند امنیت و گردشگری درتعامل دوجانبه هم م یتوانند تاثیر افزایشی برهمداشته باشند و هم تاثیر کاهشی به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس بنابراین گردشگری ارتباط مستقیم با مقوله امنیت است روش تحقیق دراین مطالعه ازروش مطالعات توصیفی تحلیلی استفاده شده و جامعه آماری موردنظر گردشگران خارجی مناطق ۱۴و۳ شهراصفهان می باشد.