سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه تیرگرفاخری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
برومند صلاحی – عضو هیئت علمی جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

با وجود اینکه گردش عمومی هوا دارای الگوهای متنوعی می باشد ولی تغییرات شدید عوامل و عناصر جوی سبب ناهنجاری می شود یکی از این ناهنجاری های جوی که هرساله خسارات فراوانی را در کشورهای مختلف برجای می گذارد بارش سنگین است دراین پژوهش با بهره گیری از داده های حداکثر بارش روزانهدر ایستگاه سینوپتیک رامسر در طول دوره آماری ۱۹۵۶-۲۰۰۵ روزهای بارش سنگین بیش از ۵۰ میلیمتر را مشخص کرد ه و با استفاده از روند خطی و پلی نومیال مرتبه ۶ نوسانات ریزش بارش سنگین نشانداده است نهایتا با استفاده از نقشه های سینوپتیکی تراز سطح دریا و تراز ۸۵۰ و ۷۰۰ هکتوپاسکال الگوی دینامیکی جو در دوره ریزش بارش سنگین را ارائه شد. روند خطی و پلی نومیال کاهشبارش سنگین سالانه را طی دوره آماری نشان داد.