سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید اسماعیلی جعفرآبادی – کارشناسی ارشد
عباس شولائی – دانشیاردانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در یک سیستم انتقال دو قطبی جریان مستقیم ولتاژ بالاHVDC) خطای تک قطب به زمین باعث بروز اضافهولتاژهایی در قطب سالم می گردد. این اضافهولتاژها در واقع ناشی از تزویج الکترومغناطیسی و الکترواستاتیکی بین خطوط انتقال دو قطب میباشد. در این مقاله با بکارگیری تئوری امواج سیار و تئوری مودال این رویداد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس با توجه به شرایط سیستم در برابر این خطا مدار معادل ساده شده سیستم که در واقع ترکیب کلی برای مطالعه اضافهولتاژهای ناشی از خطای تک قطب به زمین در سیستمهایHVDC میباشد، ارائه گردیده است. در ادامه با استفاده از این مدار معادل و یک سیستم نمونه شبیهسازی شده با نرمافزارEMTDC/PSCAD تاثیرپارامترهای مختلف روی دامنه وشکل اضافه ولتاژها مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات کلی آنها بدست آمده است.