مقاله تحلیل پایداری جبهه تونل در مسیر خط ۲ متروی کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۷۸۷ تا ۱۸۱۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل پایداری جبهه تونل در مسیر خط ۲ متروی کرج
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبهه تونل
مقاله مرز بالایی
مقاله روش عددی
مقاله روش تحلیلی
مقاله جابه جایی جبهه
مقاله خط ۲ متروی کرج
مقاله ABAQU

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان پوریا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی عقدا سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: نورزاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تونل زنی در شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی پیچیده مخصوصا در نواحی شهری اغلب اجتناب ناپذیر است، آنالیز پایداری و تعیین میزان نشست سطحی زمین در پروژه واقعی تونل زنی سپری اهمیت خاصی دارند. هدف از این تحقیق تعیین فشاری است که از ریزش جبهه تونل یک تونل سطحی حفر شده به وسیله TBM متعادل کننده فشار زمین (EPB) جلوگیری می کند. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر فشار جبهه کار بر رفتار تونل، از روش های تحلیلی و مدل سازی عددی سه بعدی با نرم افزار ABAQUS استفاده شده است تا میزان فشار موثر بر رفتار جبهه تونل تخمین زده شود. پارامتر مذکور با استفاده از داده های مربوط به خط ۲ متروی کرج محاسبه شده است. روش تحلیلی استفاده شده در این تحقیق عبارت است از: روش لکا – دورمیو (مرز بالایی) که بر پایه آنالیز حدی تنش استوار است و بر اساس مکانیسم شکست چند بلوکی انتقالی انجام شده است. هم چنین در مدل سازی عددی از مدل رفتاری موهر – کولمب استفاده شده، سپس نتایج حاصل از روش های تحلیلی و مدل سازی عددی مقایسه شده است. بر طبق یافته های حاصل از این تحقیق، فشار به دست آمده از روش تحلیلی لکا – دورمیو، حداقل فشاری است که می توان بر جبهه تونل اعمال کرد. هم چنین تحلیل نشان می دهد که با اعمال فشار به دست آمده از روش تحلیلی، جبهه تونل متروی کرج به احتمال زیاد پایدار می ماند و اجرای روش های پیش تحکیمی در این مقطع تونل لازم و ضروری به نظر نمی رسد.