مقاله تحلیل و ارزیابی ویژگی های شهرسازی در دوران پست مدرنیسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل و ارزیابی ویژگی های شهرسازی در دوران پست مدرنیسم
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرسازی
مقاله مدرنیسم
مقاله پست مدرنیسم
مقاله طراحی شهری
مقاله روشنگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرسازی دربستر جریان فکری پست مدرنیسم، عکس العمل متقابلی است به آنچه که نزدیک به نیم قرن تحت لوای ایده روشنگری و عقل گرای مدرنیسم و به شکل خاص آن منشور آتن، محیط و زندگی انسان شهری شده را تحت تاثیر قرار داده بود. در حقیقت اعتراض به شهر و انسان ماشینی، عملکردهای استاندارد شده، خالی از کیفیت و تنوع در فضاهای شهری دوران مدرنیسم و آشکار شدن ناکارایی این نظریات، از دهه هفتاد قرن بیستم هدایتگر جریان فکری کثرت گرایی در عرصه شهرسازی و برنامه ریزی شهری بوده است که تحت عنوان پست مدرنیسم شناسایی گردیده است. هر چند امروزه از جریان پست- پست مدرن نیز در جریان شهرسازی صحبت می شود ولی هنوز این ایده های پست مدرنیسم هست که امروزه تحت تاثیر تنوع طلبی، کثرت گرایی و فردگرایی خاصی جریان شهرسازی جهانی را در مقابل آنچه که رویکردهای خشک و انعطاف ناپذیر شهرسازی مدرنیسم نامیده می شود، هدایت می کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی برآنست تا ابتدا با تشریح ویژگی های فکری دوره های مدرنیسم و پست مدرنیسم به ریشه یابی علل آغاز رویکرد پست مدرنیسم در شهرسازی پرداخته و سپس ویژگی های عمده این نوع جریان فکری را در شهرسازی شناسایی کرده و ارزیابی نماید.