تحلیل و ارزیابی نظام مدیریت فعلی شهر در کلان شهری مانند مشهد حاکی از بهم ریختگی و آشفتگی مدیریتی و فقدان انسجام و اثربخشی مدیریت شهری است . نتیجه کارکرد این ناهماهنگی و یا هماهنگی ضعیف بر اثرگسست مدیریتی عبارتست از : اتلاف وقت و انرژی مردم ، آلودگی محیط زیست شهری ، مشارکت ضعیف مردم بعنوان بالاترین سرمایه اجتماعی ، عدم گسترش مناسب خدمات تکنولوژی مانند  it ، استهلاک زودهنگام سرمایه وزیر ساخت های شهری و کاهش بهره وری منابع مالی عدم رضایت مندی شهروندان به عنوان رکن اساسی خدمت گیرندگان از نظام حکومت محلی و مدیریت شهری گسیختگی روز افزون زنجیره مدیریت شهری و نتیجتاعدم دستیابی به توسعه پایدار و مطلوب شهری . بیان مساله : موضوع حکمروایی شهری در نظام مدیریت شهرهای جهان و اخیرا در ایران ( بویژه در کلان شهرهای ایران ) به دلایل متعددی مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران و مجریان و حکومت های محلی ( علی الخصوص ) قرار گرفته است . از جمله دلایل این توجه و حساسیت در بحث مدیریت و حکمروایی کلان شهری عبارتست از :

١-  افزایش تعداد جمعیت مناطق کلان شهری

٢- افزایش تفرق سیاسی در مناطق کلان شهری

٣- افزایش تنوع در مناطق کلان شهری

۴- دوگانگی موجود در نظریه ها  رهنمودهای مختلف درباره نحوه اداره مناطق کلان شهری (برک پور اسدی ،١٣٨٨ :٢١۵ )

از طرف دیگر موضوع مشارکت گسترده و مطلوب مردم در امور محلی از یک دهه قبل تا کنون به عنوان عامل اساسی در بررسی های توسعه مورد توجه قرار گرفته است و در این رابطه حکومت های محلی می تواند به عنوان وسیله ای مطمئن جهت شرکت مردم در تصمیم گیریهای محلی نقش مهمی ایفا کند (قالیباف ،١٣٩١ :۶٩) نقش و کارکرد و اثر بخشی اقوام و طوایف و نخبگان و فرهیختگان محلی در جامعه ایران شکوهمند و سرافراز از یک سو به ارتقاء ظرفیت حکومت های محلی و استفاده از تمام ظرفیت ها و استعدادهای محلی و از طرف دیگر به گستردگی و مطلوبیت مشارکت مردم در تصمیم سازی نهادهای محلی و حکومت های محلی و سرانجام به حکمروایی خوب شهری نیز منجر میشود. استفاده از تجارب ارزشمند جهانی در ارائه مدلی مناسب در حکمروایی خوب شهری ، بر پایه حکومت های محلی توانمند و کارآمد و مبتنی بر مشارکت گسترده مردمی در چارچوب وحدت ملی این فرآیند را تسهیل می کند . ریچارد اشترن استاد دانشگاه تورنتو کانادا معتقد است : (از دهه ١٩۵٠ میلادی ما چند مرحله از سازماندهی حکومت های محلی را پشت سرگذاشته ایم .