مقاله تحلیل و ارزیابی سنجه های پایداری محله های شهر ماکو (با استفاده از تکنیکهای آماری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل و ارزیابی سنجه های پایداری محله های شهر ماکو (با استفاده از تکنیکهای آماری)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطوح برخورداری
مقاله پایداری
مقاله سنجه های پایداری
مقاله شهر پایدار
مقاله ماکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد علی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مظهر
جناب آقای / سرکار خانم: سوران مصطفوی صاحب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه پایدار شهری مقوله ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها تاثیرگذار بوده است و عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اکولوژیک را مورد توجه قرار می دهد. آنچه امروزه مهم است، شناخت نقاط قوت و ضعف ابعاد توسعه است. هدف پژوهش حاضر سطح بندی فضایی و تحلیل میزان پایداری و ناپداری محلات شهر ماکو به لحاظ برخورداری از سنجه های توسعه است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی با تاکید برروش جامع نگری است. برای ارزیابی سطوح پایداری محلات، تحلیل نابرابری ها از مدل های کمی و نرم افزارهای آماری از قبیل: تکنیک تحلیل عاملی، شاخص ترکیبی توسعه انسانی و امتیاز استانداردشده با انتخاب۵۰ معیار در قالب ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست اجتماعی، نهادی کالبدی استفاده شده است. همچنین در اثنای تحقیق از نرم افزارهای SPSS،Auto cad و Arc Gis استفاده شده است. نتایج نشان داده است در مجموع شاخص های تلفیقی ضریب پایداری بین محلات این شهر متفاوت بوده به طوری که از ۱۴ محله، دو محله در گروه پایدار ایده آل، چهار محله درگروه پایدار قوی، سه محله نیمه پایدار، سه محله پایدار ضعیف و دو محله درگروه ناپایدار قرار دارند. بر اساس شاخص HDI محلات ۱۲ و ۱۳ به ترتیب با ضریب پایداری «۰٫۴۶۶۸۲۹» و «۰٫۶۰۱۷۵۸» به عنوان محلات پایدار ایده آل و محلات ۵ و ۷ با اختصاص کمترین ضریب پایداری به ترتیب با ضریب «۰٫۲۰۱۹۷۴» و «۰٫۲۰۰۱۹۸» به عنوان محلات ناپایدار شناخته شده اند. نتایج حاصل از مدل امیتاز استاندارد شده (Z score) نیز همین امر را تایید می کند. طبق یافته های بدست آمده از تکنیک تحلیل عاملی، مطلوب ترین حالت پایداری برای شهر ماکو در شاخص های اقتصادی با میانگین «۰٫۰۰۰۰۰۰۲۳۸۱» و نامساعدترین حالت مربوط به شاخص های نهادی کالبدی با میانگین «۰٫۰۰۰۰۰۰۳۵۷۱ » است.