مقاله تحلیل وضعیت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نظام ها و خدمات اطلاعاتی از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل وضعیت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران
مقاله دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقاله کتابخانه های دانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرداصفهانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعیین وضعیت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران به منظور یافتن انطباق یا فاصله با استانداردهاست.
روش: جامعه مورد مطالعه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران، شامل یک کتابخانه مرکزی و نه کتابخانه دانشکده ای است. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوه پیمایشی ارزشیابی انجام شده است. اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با فرمول های پیشنهادی استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه گردیدند. در تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که کتابخانه های مرکزی، دندان پزشکی، داروسازی، پزشکی با بازه ۷۹ تا ۸۳ درصدی مطابقت با کل استانداردها در مجموع وضعیت بهتری نسبت به سایر کتابخانه ها داشتند. دانشکده های مدیریت و روان پزشکی در وضعیت متوسطی بودند. کتابخانه بهداشت تنها با ۴۹ درصد استانداردها مطابقت داشت.
نتیجه گیری: در مجموع هیچ کتابخانه ای با استانداردها مطابقت کامل نداشت و کتابخانه ها عمدتا در زمینه نیروی انسانی، بودجه و مواد کتابخانه ای دچار مشکل بودند.