مقاله تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در رویکردهای نوین آموزشی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی
مقاله نوآوری
مقاله آموزش عالی و اعضاء هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: شریف مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی پور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر” تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بوده است. سوال های تحقیق با در نظرگرفتن الگوهای نوآوری برنامه درسی (هدف ها، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و روشهای ارزش یابی) تدوین و بررسی شده است. جامعه آماری شامل ۵۰۳ عضو هیات علمی در دانشگاه اصفهان بوده که ۱۲۶ عضو هیات علمی در دانشگاه اصفهان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز پژوهش از دو ابزار، سندها، مدرک ها و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ ۰٫۹۵ به دست آمد. روایی صوری و محتوایی به وسیله ۱۰ نفر از متخصصان و کارشناسان برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی تایید شد. یافته ها نشان دادکه از نظر پاسخ گویان، میزان پذیرش نوآوری در هدف ها، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، و شیوه های ارزشیابی برنامه درسی باید بیش از سطح متوسط در برنامه درسی مد نظر قرار گیرد. بین دیدگاه اعضای هیات علمی مرد و زن دانشگاه اصفهان درباره وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین اعضای هیات علمی دانشکده های مختلف با مرتبه های علمی مختلف در مورد وضعیت میزان پذیرش نوآوری برنامه درسی و بین رتبه علمی مربی و استادیار با رتبه علمی دانشیار و استاد از نظر میزان میانگین پذیرش نوآوری در برنامه درسی تفاوت معناداری وجود دارد.