مقاله تحلیل وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان کارشناسی ارشد مجموعه رشته های علوم انسانی شهر اهواز بر اساس رویکرد نظری تامن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان کارشناسی ارشد مجموعه رشته های علوم انسانی شهر اهواز بر اساس رویکرد نظری تامن
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد رسانه ای
مقاله رژیم رسانه ای
مقاله تحلیل پیام های  رسانه ای
مقاله دیدگاه انتقادی رسانه ای
مقاله رویکرد تامن
مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری ماریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان کارشناسی ارشد مجموعه رشته های علوم انسانی دانشگاه های شهر اهواز بر اساس رویکرد نظری تامن انجام گردید. نوع پژوهش کاربردی و ماهیت آن توصیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی شهر اهواز در دانشگاه های شهید چمران، علوم و تحقیقات خوزستان، آزاد اسلامی واحد اهواز و پیام نور بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۵۷ نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی پرسشنامه از طریق متخصصان بررسی و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۷۲٫۶ محاسبه گردید. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آماره t تک گروهی، تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری) در سطح a=0.05 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که سواد رسانه ای دانشجویان از نظر هر سه مولفه  سواد رسانه ای (رژیم رسانه ای، تحلیل پیام های رسانه ای، دیدگاه انتقادی رسانه ای) در حد کم و خیلی کم است. هم چنین نتایج نشان داد توانایی تحلیل پیام های رسانه ای دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است. رژیم رسانه ای دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متاهل بوده و از این نظر دانشجویان علوم و تحقیقات خوزستان نسبت به دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد اهواز در سطح بالاتری قرار داشته اند. از نظر سن دانشجویان و وضعیت اشتغال تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.