مقاله تحلیل وضعیت بهمن خیزی روستاها و راههای استان مازندران با بهره گیری از تلفیق GIS وAHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل وضعیت بهمن خیزی روستاها و راههای استان مازندران با بهره گیری از تلفیق GIS وAHP
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله مازندران
مقاله بهمن
مقاله AHP،GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: برفی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روستاها همواره درطول تاریخ به علت غلبه چشم اندازهای طبیعی برانسانی، فقرگسترده، نبودسازه های مقاوم وغیره درمقابل حوادث طبیعی چون بهمن دچارخسارات گسترده جانی ومالی شده اند.بهمن به عنوان نوعی از بلایای طبیعی، اغلب باعث واردشدن خسارات بسیار بر روستاها و راههای دسترسی می گردد.جهت مقابله با بهمن نیاز به برنامه ریزی است وشناخت ابتدایی ترین مرحله برنامه ریزی است.اما مساله این است که درمنطقه مورد مطالعه علیرغم وقوع بهمن های زیاد، آنچنان که باید شناخت و تحلیلی از تاثیرپذیری روستاها و راههای دسترسی از بهمن صورت نگرفته است.لذا این پژوهش با بهره گیری از GIS وفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در این زمینه با روشی تحلیلی-کاربردی به تحقیق پرداخت.بر اساس یافته های تحقیق به ترتیب شهرستانهای آمل، نور وتنکابن دارای بیشترین مساحت مناطق دارای پتانسیل بهمن خیزی وتعداد روستاهای مشمول می باشند.از جهت راههای دسترسی همچنان آمل ونوردر رتبه های اول می باشنداما شهرستان تنکابن دارای مسیر دسترسی دارای پتانسیل بهمن خیزی تشخیص داده نشد. به لحاظ مناطق دارای احتمال ضعیف وقوع بهمن، شهرستانهای آمل، نور وساری به ترتیب قرار دارندکه به لحاظ روستاهای مشمول درارای احتمال ضعیف وقوع بهمن، به ترتیب شهرستانهای بابل، آمل وتنکابن قرار گرفته اندو به جهت راههای دارای احتمال ضعیف وقوع بهمن همین مراتب ذکرشده حکمفرما می باشد.در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق راهکارهای عملی نیز ارائه گردید.