مقاله تحلیل وضعیت اشتغال بخش های عمده اقتصادی شهرستان های استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۸۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل وضعیت اشتغال بخش های عمده اقتصادی شهرستان های استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرستان های استان کرمانشاه
مقاله مدل تغییر – سهم
مقاله اشتغال
مقاله مزیت نسبی
مقاله ضریب مکانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پور ئاسو
جناب آقای / سرکار خانم: سرخوش سرا علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت تدوین یک برنامه برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت کافی از موقعیت و مزیت های آن ضرورت دارد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت در کل شهرستان های استان کرمانشاه در طی دوره های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ می باشد، که بدین منظور با استفاده از مدل تغییر – سهم به تشخیص بخش هایی که مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی برخوردار هستند، پرداخته شده است.همچنین با به کارگیری شاخص ضریب مکانی (LQ)، بخش های پایه که صادر کننده نیروی شاغل خود بوده اند، مشخص گردیده است.
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها اسنادی و با تکیه اصلی بر داده های مستند مرکز آمار کشور می باشد و جهت ترسیم نمودارها و نقشه ها به ترتیب از نرم افزارهای Excel و GIS استفاده گردید.
نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان شهرستان های استان کرمانشاه نسبت به شاغلان استان کرمانشاه در طی دوره مطالعه مورد بررسی بوده و مدل تحلیل تغییر – سهم، علل این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی شهرستان ها را بیان می کند. همچنین در سال ۱۳۷۵، بخش کشاورزی ۷۳ درصد، بخش های صنعت و خدمات به طور مشابه ۲۷ درصد شهرستان ها در بخش پایه ای قرار گرفته اند و در سال ۱۳۸۵ با تغییراتی نسبت به دوره قبل، بخش کشاورزی ۶۴ درصد و بخش های صنعت و خدمات به طور مشابه، ۲۸ درصد شهرستان ها در بخش پایه ای قرار گرفته اند و با استفاده از مدل تغییر- سهم اشتغال هر یک از بخش های اقتصادی در شهرستان های استان کرمانشاه طی سال ۱۳۹۵ پیش بینی می شود.