مقاله تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو و دیدگاه های نوآورانه اعضای هیات علمی بالینی دانشکده پزشکی کرمان در ارتقای وضعیت موجود بر اساس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها (مدل SWOT) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو و دیدگاه های نوآورانه اعضای هیات علمی بالینی دانشکده پزشکی کرمان در ارتقای وضعیت موجود بر اساس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها (مدل SWOT)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پاسخگو
مقاله نوآوری
مقاله هیات علمی بالینی
مقاله تحلیل وضعیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نخعی نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: خزائلی پیام
جناب آقای / سرکار خانم: روانگرد زینت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش پزشکی پاسخگو در تمام حیطه های عملیاتی خود اولویت مشکلات بهداشتی کشور را در نظر می گیرد. نظام ارایه خدمات (آموزش پاسخگو) به دلایل مختلفی هنوز با چالش های بسیار زیادی در جهت پیاده سازی آن روبه رو می باشد و فعالیت های توآورانه اعضای هیات علمی در ارتقای کیفیت آموزش پاسخگو ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف، بررسی وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو و فعالیت های نوآورانه اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بررسی ارتباط بین آن ها انجام شد.
روش کار: در مطالعه مقطعی حاضر که به صورت تلفیقی انجام شد، دیدگاه ۷۲ نفر از اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد آموزش پزشکی پاسخگو و فعالیت های نوآورانه آنان توسط دو پرسش نامه مجزا بررسی شد.
یافته ها: تحلیل وضعیت کلی آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه اعضای هیات علمی بالینی کرمان نشان داد که وضعیت این آموزش در موقعیت ضعف-تهدید قرار داشت. میانگین امتیاز فرصت ها در دو گروه اعضای هیات علمی زن و مرد و میانگین امتیاز نقاط ضعف در زیرگروه های مرتبه علمی و گروه های آموزشی اختلاف آماری معنی داری داشتند (۰٫۰۵>P)، اما اختلاف آماری معنی داری بین تحلیل وضعیت آموزش پاسخگو، امتیاز نوآوری و سایر متغیرهای دموگرافیک و آموزشی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: موقعیت آموزش پزشکی پاسخگو (ضعف-تهدید)، وضعیت مناسبی برای این نوع از آموزش محسوب نمی گردد و جهت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان باید ساز و کار مناسبی پیش گرفته شود، همچنین استفاده از توان بالقوه اعضای هیات علمی در خصوص فعالیت های نوآورانه در آموزش پزشکی به ویژه آموزش پزشکی پاسخگو ضروری به نظر می رسد.